رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل هرس زمستانه، عملیات هرس درختان در نقاط مختلف شهر از جمله پارک‌ها، معابر شهری و بلوارها آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی با بیان این مطلب افزود: اجرای این طرح با فعالیت ۴ اکیپ از نیروهای سازمان از ابتدای دی ماه آغاز و تا اوایل اسفندماه ادامه دارد که آنها برابر آموزش های ارائه شده با نظارت کارشناسان فضای سبز کار هرس درختان را به پایان خواهند رساند.

وی بیان کرد: اجرای هرس درختان که در این فصل از آن به عنوان هرس سنگین یاد می شود به منظور جوان سازی، حذف شاخه های خشک و آفت زده و متناسب سازی درختان با فضای سبز شهری در فاز نخست در پارک اصلی سبزوار در حال انجام است.

او گفت: در حال حاضر کار هرس سنگین درختان کهنسال، حذف شاخه های آفت زده و بیمار، آرایش درختچه‌ها، پاک سازی و تشک زنی باغچه ها در باغ ملی رو به اتمام است.