مسئول آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار از برگزاری ۲۰۰ دوره آموزشی در شش ماهه نخست سال جاری در شهرداری سبزوار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی با اعلام این خبر گفت: برنامه آموزشی شهرداری سبزوار، شهرداری های همجوار و سازمانهای تابعه در شش ماهه اول سال ۹۶ با ۲۰۰ عنوان دوره تخصصی، عمومی، کارگاه های آموزشی و همچنین نشست های علمی و سمینارهای تخصصی از اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وی همچنین اظهار داشت: امروزه این واقعیت که توسعه توانمندی های نیروی انسانی از طریق تعریف دقیق شرح وظایف، شناسایی توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز هر شغل و ارائه آموزش های مرتبط جهت افزایش کارآیی و بهره وری سازمانی صورت می گیرد، امری انکار ناپذیر است.

او بیان کرد: لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد  دانش و مهارت های ویژه در مدیران و کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که آنان در ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی سازمان سهیم باشند.

کوشکی با بیان اینکه شهرداری سبزوار برای چندسال متوالی موفق به کسب رتبه برتر آموزش و پژوهش در سطح استان خراسان رضوی می شود، یادآور شد: این واحد در سال ۹۵، تعداد ۵۸ هزار و ۳۳۳ نفر از کارکنان شهرداری سبزوار، سازمان های تابعه و دیگر شهرهای استان را به مدت ۵۸۱ هزار و ۱۲۸ هزار نفر ساعت آموزش داده است.

مسئول آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار گفت: دوره های آموزشی شش ماهه نخست سال جاری از هفته آینده به صورت مستمر و براساس برنامه زمانبندی تدوین شده، برگزار خواهد شد.