مدت انجام موضوع مناقصه در یک بازه زمانی دو ماهه با همان نرخ پیشنهادی اولیه می باشد و شهرداری در خصوص افزایش یا کاهش قیمت در بازه زمانی نصب و راه اندازی هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد و صرفا بر اساس نرخ پیشنهاد برنده مناقصه مبلغ پس از تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی PDF های مذکور کلیک کنید:

تعهدنامه اسناد مزایده سال ۹۸

davatname

فرم پیشنهاد قیمت سال ۹۸