(( آگهي تجدید مزايده دو واحد تجاری))

۱۵ آبان ۱۳۹۵ img09335928-150x90-150x90

شهرداري سبزوار در نظر دارد به استناد مجوز شمارة ۳۱۹۴۰-۹۵/۵/۱۱ شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار نسبت به فروش دو باب واحد تجاری واقع در خیابان کاشفی ساختمان سیب- همکف از طریق مزایده به شرح ذیل اقدام نماید:

۱- متقاضيان بايستي جهت شرکت در مزایده برای هر واحد تجاری به مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بطور جداگانه به حساب ۱۰۰۱۹۳۹۶۸۴ سپرده شهرداری نزد بانک شهر شعبه مرکزی سبزوار واریز گردد و فیش مربوطه را به پیوست پیشنهاد خود ارسال نمایند.
۲- به پيشنهادات فاقد سپرده هیچ گونه ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۳- متقاضياني كه برابر مقررات از انجام معاملات دولتي منع گرديده اند و يا مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت و شهرداريها مي شوند حق شركت در مزايده را ندارند.
۴- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
۵- هزينه آگهي و نقل و انتقال سند بعهده برنده مزايده مي باشد.
۶- متقاضيان بايستي قيمت پيشنهادي یک مترمربع از ملک را داخل فرم اعلام نمايند و ضمن تاييد كل مندرجات فرم را در داخل پاكت لاك و مهر شده تحويل نمايند.
۷- متقاضيان مي توانند ضمن مراجعه به امورقراردادها و پیمانهای شهرداري نسبت به دريافت اطلاعات لازم اقدام و پيشنهادات خود را حداكثر تا آ‌خر وقت اداري روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲در پاكت لاك و مهر شده با قيد مربوط به ‌آگهي مزايده دو باب واحد تجاری به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.
۸- برنده مزایده بایستی مبلغ پیشنهادی را حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ اعلام قطعی شهرداری به حساب ۱۰۰۱۹۳۹۵۹۳ درآمد شهرداری نزد بانک شهر شعبه اسدآبادی واریز، در غیر این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۹ – سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا پرداخت مبلغ توسط نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف نفر اول براساس نظريه كميسيون معاملات شهرداري به نفر دوم و سوم پيشنهاد دهنده واگذار خواهد شد كه در صورت انصراف سپرده آنان نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
۱۰- پيشنهادات واصله ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۹/۳ با حضور اعضاء كميسيون معاملات شهرداري باز و قرائت خواهد شد. حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مجاز خواهد بود.
۱۱- کل مبلغ پیشنهادی بایستی بصورت یکجا و نقداً پرداخت گردد و شهرداری به هیچ وجه بصورت اقساط و مدت دار مجاز به واگذاری نمی باشد.
۱۲- شركت كنندگان در مزايده جهت استرداد سپرده خود مي بايست حتماً فيش واريزي سپرده را به همراه داشته باشند بديهي است در صورت عدم ارائه اصل فيش سپرده آنان استرداد نخواهد شد.
۱-۱۳- کل متراژ ۵۷ /۳۴مترمربع مغازه شماره ۱۲ در همکف تجاری به ازاء هر مترمربع ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان قیمت پایه می باشد.
۲-۱۳- کل متراژ مغازه شماره ۲ در همکف تجاری ۳۵/۲۹ مترمربع می باشد که به ازاء هر مترمربع ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان قیمت پایه می باشد.
۱۴- عرصه ملک موقوفه آستان قدس رضوی است.
۱۵- پلاک های فرعی جدا شده از اعیان شماره ۶ فرعی از ۱۶۰۱ اصلی بخش یک سبزوار می باشد.
۱۶- شهرداری به موجب قرارداد شماره ۴۳۶۹۰/۱-۹۱/۱۰/۲۸۱ و ۷۹۰۹-۹۲/۲/۱۰ با آقای علی شجاع نیا فرزند محمدعلی ۲- آقای علی اکبر برزویی فرزند حمزه ۳- حسین علی اکبری فرزند علی ۴- خانم عصمت حامدی فرزند محمدرضا واحد تجاری موصوف را بابت عوارضات متعلقه از مالکان اعیانی خریداری کرده است.
۱۷- طرف قرارداد شهرداری مکلف به تفکیک واحدها و تنظیم سند رسمی انتقال مغازه با کاربری تجاری هستند.
۱۸- موقعیت مغازه ها در ساختمان سیب واحد شمالی و جنوبی در همکف می باشد که با شیشه سکوریت به همراه تجهیزات و تاسیسات شامل برق- آب- گاز و سیستم گرمایشی و سرمایشی تحویل خواهد شد.
۱۹- شهرداری مورد مزایده را با شرایط فوق واگذار و کلیه حقوق خود و قراردادهای موصوف را به برنده مزایده صلح کرده و انتقال خواهد داد و لذا تعهدی به الزام طرف قرارداد به انجام تعهدات موضوع این قراردادها نخواهد داشت و برنده مزایده رأساً جانشین و قائم مقام شهرداری و قراردادهای موصوف بوده و می تواند الزام طرف قرارداد را به انجام تعهدات مزبور مطالبه کند.

سیدعلی کوشکی- شهردار سبزوار
« بنام خدا »
اينجانب فرزند به شماره شناسنامه با اطلاع و آگاهي كامل از موارد مندرج فوق متقاضي خرید واحد تجاری شماره به قیمت هر مترمربع
ريال (به حروف ) مي‌باشم./ز

آدرس: تلفن:

امضاء
shora_logo