آگهي مزايده:واگذاري بازارچه نوروزي

۲۴ بهمن ۱۳۹۵

سازمان ميادين شهرداري سبزوار در نظر دارد به استناد مجوز هيات مديره محترم سازمان نسبت به واگذاري بازارچه نوروزي (ساماندهي دست فروشان) بصورت اجاره به مدت ۱۵ روز اقدام نمايد.

لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم مربوطه به امور قراردادهاي سازمان واقع در خيابان قائم، قائم ۱۱ مراجعه نموده و يا با شماره تلفن هاي ۴۴۲۳۳۵۳۷-۴۴۲۲۷۹۱۰ نكاس حاصل فرمايند.

آخرين مهلت شركت در مزايده پايان وقت اداري چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه سال جاري مي باشد.

 

سازمان ميادين شهرداري سبزوار
shora_logo