برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۴۶۴۱۰۰۰ سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار تماس حاصل نمایید.