آگهی مزایده طرح کارت پارک الکترونیکی

۲۲ مهر ۱۳۹۵ img09335928-150x90

شهرداری سبزوار در نظر دارد برابر بند ب تبصره ۶ بودجه مصوب سال ۹۵ شهرداری سبزوار نسبت به واگذاری مدیریت اجرای طرح کارت پارک هوشمند به شرح ذیل اقدام نماید:

۱- متقاضیان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۱۹۳۹۶۸۴ سپرده شهرداری نزد بانک شهر شعبه اسدآبادی واریز و فیش مربوطه را به پیوست پیشنهاد خود ارسال نمایند. و یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ تهیه و همراه پیشنهاد قیمت ارائه نماید.
۲- به پیشنهادات فاقد سپرده هیچ گونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- متقاضیانی که برابر مقررات از انجام معاملات دولتی منع گردیده اند و یا مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و شهرداریها می شوند حق شرکت در مزایده را ندارند.
۴- شرایط عمومی پیمانکار در طرح فراخوان کارت پارک الکترونیکی
– مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با طرح کارت پارک الکترونیکی و هوشمندسازی پارک حاشیه ای معابر
– سابقه ی حداقل سه سال فعالیت در اجرای طرح پارک حاشیه ای معابر به صورت الکترونیکی
– رضایت نامه کتبی از شهرداری طرف قرارداد متناسب با طول سابقه اجرای طرح
– ارائه پروپوزال سیستم پیشنهادی جهت اجرا و نمونه عملیاتی شده طرح
۵- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
۶- هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
۷- متقاضیان بایستی قیمت پیشنهادی را داخل فرم اعلام نمایند و ضمن تایید کل مندرجات فرم را در داخل پاکت لاک و مهر شده تحویل نمایند.
۸- متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به امور مالی شهرداری نسبت به دریافت اطلاعات لازم اقدام و پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۵/۸/۴ در پاکت لاک و مهر شده با قید مربوط به آگهی مربوط کارت پارک الکترونیکی به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.
۹- برنده مزایده بایستی حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ اعلام قطعی شهرداری نسبت به شروع کار اقدام و در غیر این صورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۰- سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد توسط نفر اول مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف نفر اول براساس نظریه کمیسیون معاملات شهرداری به نفر دوم و سوم پیشنهاد دهنده واگذار خواهد شد که در صورت انصراف سپرده آنان نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۱- پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۵ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مجاز خواهد بود.
۱۲- شرکت کنندگان در مزایده جهت استرداد سپرده خود می بایست حتماً فیش واریزی سپرده را به همراه داشته باشند. بدیهی است در صورت عدم ارائه اصل فیش سپرده آنان استرداد نخواهد شد./ز

         

 

                                              سيدعلي كوشكي- شهردار سبزوار

 

 

 

 

پیشنهاد قیمت
ردیف                      کل قیمت                         پیشنهاد پیمانکار
۱                             ۱۰۰%

لازم به ذکر است پیشنهاد سهم شهرداری می بایستی کمتر از ۲۵ درصد نباشد.
shora_logo