معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار،هیئت وزیران در جلسه ۵/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۹۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- هیئت تطبیق: هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین.

ب- هیئت بخش و روستا: هیئت تطبیق مصوبات بخش و روستا.

پ- هیئت شهرستان: هیئت تطبیق مصوبات شهرستان.

ت- قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

– مصوب ۱۳۷۵- و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲- تعیین اعضای هیئت­های تطبیق موضوع ماده (۸۰) قانون به شرح زیر است:

الف– انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.

ب- انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.

پ- انتخاب نماینده فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.

تبصره ۱- در ابتدای هر دوره شوراهای اسلامی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیئت های تطبیق، نمایندگان قبلی می توانند در جلسات هیئت های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.

تبصره ۲- درطول دوره فعالیت هیئت تطبیق، مرجع ذی ربط معرفی کننده نماینده می تواند نسبت به جایگزینی نماینده خود اقدام نماید.

تبصره ۳- چنانچه هر یک از اعضای هیئت تطبیق به هر دلیلی از هیئت خارج شود، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته نماینده جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیئت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

ماده ۳– درصورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای اسلامی که نماینده آن عضو هیئت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد نماینده جایگزین از طرف شورای استان یاشهرستان ذیربط جهت شرکت در جلسه هیئت تطبیق معرفی می شود.

ماده ۴- به منظور بررسی بیشتر و دقیق تر مصوبات شورا، رؤسای هیئت های تطبیق می توانند به منظور اخذ نظرات مشورتی از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیئت های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۵ – جلسات هیئت های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۶- شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه ای از مصوبات خود را به هیئت تطبیق ذیربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رییس هیئت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

ماده ۷- هیئت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند.عدم اعلام نظر توسط هیئت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نیست.

تبصره ۱- عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیئت تطبیق و کان لم یکن شدن حکم مورد اعتراض هیئت تطبیق است.

تبصره ۲- در صورتی که شورا از مصوبه خود عدول ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رییس هیئت تطبیق به هیئت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیئت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

ماده ۸ – چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذی ربط می توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیئت تطبیق ذی ربط اعلام نمایند. هیئت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده ۹- انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیئت تطبیق می باشد و محل دبیرخانه هیئت های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذیربط است. نحوه فعالیت دبیرخانه هیئت های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه های مربوط به هیئت تطبیق، مطابق شیوه نامه ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۱۰- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیئت های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیئت تطبیق را به مرجع ذیصلاح قانونی ذی ربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

تبصره – هیئت های تطبیق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات وعملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیئت مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذیربط برسانند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت کشور- وزارت دادگستری ابلاغ کرده است ./ پایگاه اطلاع رسانی دولت