اتمام طرح هاي نيمه تمام اولويت بودجه سال ۹۶ شهرداري سبزوار

۱۲ دی ۱۳۹۵ dsc_0127

ذي حساب و مسئول امور مالي شهرداري سبزوار گفت: اتمام طرح هاي نيمه تمام اولويت بودجه سال ۹۶ شهرداري سبزوار است.

به گزارش روابط عمومي شهرداري سبزوار، سيد عباس شبيري در اين رابطه افزود: جلسات كارگروه بودجه سال آينده شهرداري به صورت مستمر با حضور نايب رئيس و رئيس كميسيون عمران شهري شورا، معاونين و كارشناسان شهرداري شهرداري در حال بررسي است تا طبق برنامه زمانبندي و مقرر تهيه، تنظيم و به شوراي شهر ارسال شود.

وی گفت: اتمام طرح‌های نيمه تمام در اولویت اختصاص بودجه شهرداری سبزوار قرار دارد و تلاش براین است تا این طرح‌ها به زودی به اتمام برسد.

او بيان كرد: شاید‌ بتوان گفت كه ویژگی بود‌جه سال آينده شهرد‌اری سبزوار نسبت به سال گذشته واقع بینانه بود‌ن آن بر اساس شرایط موجود‌ و آیند‌ه و توجه به سیاست اقتصاد‌ مقاومتی است.

ذي حساب و مسئول امور مالي شهرداري سبزوار اولویت د‌اد‌ن به پروژه‌های نیمه تمام، جذب منابع مالی، توجه به توسعه شهري، ناوگان حمل و نقل، و…از ویژگی‌های بود‌جه ریزی امسال شهرد‌اری و شورای شهر سبزوار است.

 

 
shora_logo