رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار گفت: با جمع آوری گل های فصلی بهاره و تغییر شرایط آب و هوایی مانند سنوات گذشته، کاشت گلهای متنوع پاییزی در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی با بیان این مطلب افزود: کاشت گلهای فصلی متنوع در ارتقای کیفیت فضای سبز و سلامت روحی و افزایش نشاط شهروندان تاثیر بسزایی دارد که از این حیث این سازمان عملیات آماده سازی باغچه ها و میادین سطح شهر را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه زیبا سازی و طراوت فضای شهری همزمان با فصل پاییز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این راستا واحد تولیدات سازمان تولید گل های فصلی بنفشه، همیشه بهار، کلم زینتی و… را به صورت انبوه انجام داده و با مناسب شدن شرایط آب و هوایی کاشت این گلها در معابر، آیلندها، میادین و بوستانهای سطح شهر آغاز خواهد شد.