سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به نمایندگی از شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد بند یک بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۴/۶/۹۷ بهره برداری و مدیریت جایگاه سوخت رسانی CNG را از طریق مزایده کتبی با مشخصات مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایطی که مجوزات لازم را از مراجع مربوطه من جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه سبزوار داشته باشند واگذار نماید .

 

 

 

دعوتنامه شرکت در مزایده

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری به نمایندگی از شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد بند یک بیست و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان مورخ ۴/۶/۹۷ بهره برداری و مدیریت جایگاه سوخت رسانی CNG را از طریق مزایده کتبی با مشخصات مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایطی که مجوزات لازم را از مراجع مربوطه من جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه سبزوار داشته باشند واگذار نماید .

۱- موضوع مزایده

عبارت است از امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تأسیسات و ابنیه جایگاه عرضه گاز فشرده طبیعی CNG جهت تامین سوخت مورد مصرف خودروهای سبک.

۲- شرح مختصری از جزئیات و مشخصات فنی جایگاه ها

جایگاه (الف) – آزادگان (کاشفی): انتهای بلوار آزادگان حاشیه کمربندی – روبروی اسلام آباد (عرض ۵۰ و طول ۶۰ متری)

نوع تجهیزات LMF – تعداد دیسپنسر فعال ۳ عدد سواری- تعداد نازل ۶ عدد.

تعداد دیسپنسر غیرفعال ۲ عدد سواری و یک عدد اتوبوسی.

جایگاه (ب) – زائر: حاشیه کمربندی سبزوار- ضلع جنوب کمربندی روبروی ترمینال مسافربری (طول ۴۴ و عرض ۳۰ متر)

کمپرسور FTI- مونتاژ ایران- تعداد دیسپنسر ۳ عدد سواری ـ تعداد نازل ۶ عدد.

نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز :

بهره بردار می بایست حداقل ۱۸ نفر نیروی متخصص و ماهر، که برای هر جایگاه شامل ۱ نفر تکنیسین جهت نظارت بر دستگاه های موجود و کمپرسور جایگاه و ۸ نفر به منظور کار با دیسپنسر ها که دارای مجوز از مراجع صالح ذیربط و مورد تایید دستگاه مزایده گر جهت ارائه خدمات به خودروها طی ۲۴ ساعت شبانه روز می باشد استفاده نماید.

۳- قیمت پایه مورد مزایده :

قیمت پایه جهت واگذاری هر دو جایگاه، پرداخت مبلغ ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ماهانه در وجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار.

۴- مدت بهره برداری جایگاه ها:

مدت بهره برداری از جایگاه ها دو سال شمسی می باشد که از تاریخ عقد قرارداد و تحویل جایگاه ها محاسبه می گردد.

کارفرما می تواند در صورت رضایت از عملکرد پیمانکار مدت قرارداد را برای یک سال دیگر تمدید نماید.

۵- دستگاه نظارت :

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار به نمایندگی از شهرداری سبزوار .

۶- تضمین (سپرده ) شرکت در مزایده :

مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی تهیه و یا بصورت نقدی به شماره حساب ۱۰۰۸۱۱۹۴۵۹۹۶ بنام سپرده سازمان نزد بانک شهر شعبه سید جمال الدین اسدآبادی سبزوار واریز گردد به پیشنهادهای فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد :

پایان وقت اداری ساعت ۱۴:۱۰ روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۵می باشد که باید در دو پاکت( الف و ب ) تسلیم گردد .

پاکت ( الف ) شامل :

– دعوتنامه شرکت در مزایده

– تضمین ( سپرده ) شرکت در مزایده .

– فرم شماره ۱ : تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ اسناد مزایده.

– شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده بصورت حضوری یا از طریق سایت www.Sabzevar.ir   مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به حساب درآمد سازمان به شماره ۱۰۰۸۱۱۹۴۳۳۸۹ نزد بانک شهر شعبه سید جمال الدین اسدآبادی سبزوار واریز نمایند و فیش آن را داخل پاکت الف قرار دهند.

– مجوزهای لازم جهت بهره برداری جایگاه ها از شرکت نفت و تأیید صلاحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

تبصره ۱: کلیه اسناد و مدارک مزبور می بایست ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده باشد و غیر قابل استرداد خواهد بود.

پاکت ( ب ) شامل :

– فرم شماره ۲: برگه پیشنهاد قیمت به همراه جداول آنالیز قیمت.

۸- نشانی محل تسلیم و گشایش پاکات  پیشنهادی :

سبزوار – خیابان سهراب- سهراب۳ – سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار- واحد دبیرخانه

۹- گشایش پاکتهای پیشنهادی :

– پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد.

– حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه افتتاح پیشنهادها مجاز خواهد بود.

– سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار است .

– به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و یا فاقد سپرده به میزان ذکر شده و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در بند ۷ واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط و با برنده دوم مزایده قراداد منعقد می‌گردد و چنانچه برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده برنده دوم نیز ضبط و با نفر سوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر سوم از انعقاد قرارداد سپرده او نیز ضبط خواهد شد.

۱۰- تضامین:

برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ برنده شدن نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ سه میلیارد ریال تحت عنوان انجام تعهدات قرارداد جهت هر یک از جایگاه ها به کارفرما تسلیم نماید.

این ضمانت نامه جهت تضمین انجام تعهدات مندرج در اسناد قرارداد خواهد بود و پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب کامل      بهره بردار قابل برگشت خواهد بود.

۱۱- سایر شرایط :

۱۱-۱- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت در کارهای دولتی را بنمایند. (به شرح فرم یک)

تبصره۱: چنانچه در هر مرحله پیش، حین و یا پس از انعقاد قرارداد خلاف بند ۱۱-۱ اثبات گردد، کلیه ضمانت نامه های برنده به نفع سازمان ضبط، قرارداد فسخ و با نفر بعد از برنده وفق مقررات قرارداد منعقد می گردد.

۱۱-۲- شرکت کنندگان در مزایده پس از برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد حق انتقال تعهدات ناشی از معامله را بصورت جزیی یا کلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد در صورت عدم رعایت این مفاد ضمانت شرکت در مزایده یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید.

۱۱-۳- پرداخت کلیه هزینه های جایگاه ( از تاریخ تحویل به پیمانکار ) از قبیل هزینه های تعمیر و نگهداری، تأسیسات و ساختمان، بازرسی، عملیات بهره‌برداری عرضه سوخت CNG، تلفن، گاز، برق، آب، روغن، سیستم ارتینگ، حقوق و مزایای کارکنان بهره بردار طبق ضوابط و مقررات ( قانون کار ) و … کلا بعهده برنده مزایده خواهد بود.

تبصره ۲: برنده مزایده مکلف است در پایان هر ماه نسبت به تهیه و چاپ فیش حقوقی کارکنان تحت نظر خود بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در قانون کار اقدام و یک نسخه از آن را به سازمان یک نسخه دیگر را به اپراتور (کارکنان بهره بردار) جایگاه تحویل دهد.

۱۱-۴- برنده مزایده متعهد است که جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و نیز مقررات و قوانین مربوط به مالیاتها کاملا مطلع بوده و آنها را رعایت نماید و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر به عهده کارفرما نخواهد بود .

۱۱-۵- برنده مزایده کلیه اسناد و مدارک و شرایط قید شده را مطالعه نماید و از مفاد آن کلا و جزئا اطلاع دارد وچنانچه در آینده مدعی عدم اطلاع از مفاد و شروط این مزایده شود هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت و مسموع نخواهد بود.

۱۱-۶- تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد اعم از پرسنل مدیریتی، فنی اجرایی و بالاخره هر نوع از کارکنان که به اقتضای کار محوله مورد نیاز باشد بعهده برنده مزایده با تایید سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار خواهد بود.

۱۱-۷- همانطور که در بند ۲ ذکر گردید بهره بردار می بایست جهت هر جایگاه حداقل ۹ نفر نیروی متخصص و ماهر دارای مجوز از مراجع صالح و ذیربط جهت بهره برداری از جایگاه به کارگیری نماید.

۱۱-۸- بهره بردار موظف به بکارگیری تمهیدات جهت تسریع انجام امور و افزایش کیفیت کار و نیز ممانعت از بروز هر گونه خسارت به غیر و اموال و تاسیسات جایگاه می باشد.

۱۱-۹- بهره بردار موظف به بکار گیری تمهیدات جهت تسریع انجام امور و افزایش کیفیت کار و نیز ممانعت از بروز هرگونه خسارت به غیر و اموال و تاسیسات جایگاه می باشد.

۱۱-۱۰-  بهره بردار مکلف به رعایت آسایش مردم و آرامش محیط و همچنین اجرای اصول و استانداردهای مطابق مقررات ایمنی و بهداشتی زیر نظر واحد HSE شهرداری در محدوده انجام موضوع مزایده طی مدت بهره برداری خواهد بود. و هر گونه سهل انگاری در این خصوص را بایستی شخصاً پاسخگو باشد.

۱۱-۱۱- برنده مزایده مکلف به بیمه مسئولیت فنی و اجرای کارها موضوع مزایده در مقابل خطرات احتمالی خواهد بود و هرگونه سهل انگاری در این زمینه را بایستی راسا پاسخگو باشند.

۱۱-۱۲- برنده مزایده مکلف به پاسخگویی در قبال مطالبات نیروی انسانی خود در زمینه قانون کار، تامین اجتماعی، و سایر قوانین و مقررات مربوط در وزارت کار و تعاون و سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۱-۱۳-کلیه کسورات قانونی مرتبط با موضوع مورد مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.

۱۱-۱۴- پیشنهاد دهندگان می بایست از محل ( محدوده مورد نظر) بازدید بعمل آورند.

۱۱-۱۵- پیشنهاد دهندگان متعهد می گردند که کلیه اسناد مزایده و مدارک مرتبط را قبل از مهر و امضاء مورد توجه قرار داده و با دقت مطالعه نمایند. ارائه پیشنهاد به منزله قبولی شرایط مزایده و اختیارات دستگاه مزایده گذار می باشد.

۱۱-۱۶- برنده مزایده متعهد است کلیه هزینه های مربوط به برگزاری مزایده اعم از هزینه های آگهی- کارشناسی و سایر هزینه ها را پس از اعلام سازمان به حساب اعلام شده واریز نماید.

۱۱-۱۷- واگذاری جایگاه ها طبق قرارداد دو ساله می باشد و برنده مزایده (پیمانکار) حق هیچگونه مالکیتی در آن را نداشته و به محض اتمام قرارداد در صورت عدم تمدید توسط کارفرما، موظف به انجام اورهال و تحویل جایگاه می باشد.

۱۱-۱۸- تغییر کاربری محل جایگاه ممنوع بوده و بهره بردار مکلف است از جایگاه مذکور صرفا برای تولید و عرضه گاز طبیعی فشرده بهره برداری و استفاده نماید .

تبصره ۳ : هرگونه تغییر در جهت بهبود و وضعیت زیبا سازی محل توسط برنده مزایده با هماهنگی و اخذ تاییدیه کتبی از واحد نظارت بایستی صورت پذیرد، در غیر اینصورت مجاز به انجام نخواهد بود .

۱۱-۱۹- تامین کلیه وسایل و ملزومات اداری – رایانه و سایر ملزومات به منظور ارائه گزارشات روزانه و ثبت اطلاعات بطور روزانه در  نرم افزار CNG بعهده برنده مزایده می باشد.

۱۱-۲۰- انجام کلیه عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات مطلوب شامل تجهیزات و تاسیسات و مستحدثات و غیره در جایگاه  .بعهده برنده مزایده خواهد بود.

۱۱-۲۱- ارائه بیمه نامه تمام خطر تجهیزات و عقد قرارداد تعمیر و نگهداشت باسازنده تجهیزات الزامی بوده و برنده مزایده     می بایست در زمان عقد قرارداد آنرا ارائه نماید.

۱۱-۲۲- مبنای کارمزد ۹۲۰ ریال به ازای هر مترمکعب می باشد.

۱۱-۲۳- در صورت تغییر در نرخ کارمزد، ۵۰% میزان افزایش آن توسط بهره بردار در وجه سازمان واریز گردد.

تبصره ۴: درصد حسن انجام کار کسر شده از سوی شرکت پخش فرآورده های نفتی متعلق به بهره بردار بوده و مبنای مبلغ پرداختی سهم مالک (کارفرما) جایگاه برابر کارمزد مبنا(بند ۱۱-۲۲) بوده و کلیه کسورات مربوطه متعلق و از تعهدات بهره بردار    می باشد.

تبصره ۵: در صورت پرداخت مابه التفاوت کارمزد از طرف شرکت نفت طرفین به نسبت ۵۰% سهیم می باشند.

۱۱-۲۴- چنانچه صلاحیت بهره بردار در طول مدت قرارداد از سوی مراجع ذیصلاح از جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( به هر دلیلی) مردود اعلام گردد و مجوز بهره برداری آن حذف گردد، کارفرما مجاز است قراردادهای بهره برداری منعقد شده با پیمانکار را یکطرفه فسخ و جایگاه‌ها را از بهره بردار بازپس بگیرد.

۱۱-۲۵- بهره بردار متعهد می گردد به محض آزاد سازی کارمزد های بلوکه  شده مربوط به قبل از تحویل جایگاه را با تایید و هماهنگی کارفرما بلافاصله در وجه بهره بردار قبلی و کارفرما واریز نماید در غیر اینصورت ضمن ارسال مراتب نارضایتی کارفرما به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، کلیه مبالغ مربوطه قبل از این قرارداد از محل ضمانتنامه کسر و به بستانکاران پرداخت خواهد شد و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

۱۱-۲۶- چنانچه بهره بردار و یا عوامل آن تخلفی مرتکب شوند که برابر آیین نامه تخلفات شرکت نفت مستلزم پرداخت غرامت و یا محدودیت های گردد در صورت عدم پرداخت جرائم، سازمان مجاز به پرداخت مبالغ جرائم از محل تضامین بهره بردار خواهد بود.

نام شخص حقیقی / حقوقی

شماره تلفن :                                                         شماره همراه :

آدرس :

 

 

تعهدنامه اسناد مزایده سال ۹۷

 

فرم پیشنهاد قیمت سال ۹۷