بودجه عمومی پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری

 

 

 

 

*************************************************************************

 

بودجه سال ۹۸