(( دعوتنامه شرکت در تجدید مناقصه))

۱) موضوع مناقصه: پیاده رو سازی خیابان نهضت

۲) شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار: برچیدن و تخریب سنگفرش قدیمی، خاکبرداری، ریختن تونان، کوبیدن، اجرای بتن مگر، اجرای بلوک فرش پرسی و رزینی، اجرای بتن با ژل میکرو سیلیس ، اجرای هره چینی، اجرای سنگ کوبیک و …بر طبق نقشه ها و مشخصات فنی و دستور کار دستگاه نظارت

۳) مبلغ اولیه قرارداد:  ۲/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۴ ) مدت اجراءکار: چهار ماه

۵ ) دستگاه نظارت:  اداره فنی و اجرایی سازمان عمران شهرداری سبزوار

۶) محل اجرای کار:  خیابان نهضت

۷) تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل ۱۳۳/۵۰۰/۰۰۰   ریال می باشد که بصورت نقدی به حساب ۷۰۰۸۱۲۰۸۴۷۷۰۸ سپرده سازمان نزد بانک شهر شعبه مرکزی سبزوار واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد. ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸) مبلغ پیشنهادی: بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۶

۹) آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت:

پایان وقت اداری روز  شنبه  مورخ  ۹۶/۶/۱۱ می باشد.

۱۰) پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه  مورخ ۹۶/۶/۱۲ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد حضور یک نفر از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها مجاز خواهد بود.

۱۱) اسناد و املاک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۱۲) در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید. مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع دهید مشارکت شما در این مناقصه موکول به تایید دفتر مزبور می باشد. در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یک سال از فهرست های سازمان مدیریت و برنامه ریزی حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.

۱۳) تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۱۴) دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۵) هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده ۵۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیسات و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

۱۶) محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل منابع داخلی شهرداری می باشد که بیمه آن مشمول ضوابط طرحهای غیرعمرانی است و کل حق بیمه، مالیات و سایر کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

۱۷) رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف براساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

۱۸) برنده مناقصه بایستی حداکثر یک هفته پس از اعلام سازمان نسبت به عقد قرارداد اقدام در غیر اینصورت سپرده او به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۱۹ ) سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا تنظیم قرارداد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف نفر اول و براساس نظریه کمیسیون به نفر دوم و سوم واگذار خواهد شد که در صورت انصراف آنان سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۲۰) کلیه هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۲۱ ) شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه بصورت حضوری یا از طریق سایت
www.sabzevar.ir  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به حساب درآمد سازمان به شماره ۱۰۰۸۱۱۹۴۳۳۸۹ نزد بانک شهر شعبه اسدآبادی واریز نمایند و فیش آنرا در پاکت الف قرار دهند.

۲۲) متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی پیشنهادات خود را در دو پاکت « الف » و « ب » که پاکت «الف» حاوی تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت، سوابق کاری شرکت و تاییدیه صلاحیت و رتبه بندی رشته مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تضمین قید شده در بند ۷ و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز توسط پیمانکار تکمیل و مهر گردد و پاکت « ب » حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیشنهادی می باشد.

۲۳) پیمانکاران تایید صلاحیت شده و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ابنیه یا راه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند./ز

 

 

 

 

     پیمانکار

مجید استیری- رئیس سازمان عمران