رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: درختان خشک و خطرساز سبزوار قطع می شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، علی دلبری در این رابطه افزود: با توجه به اهمیت ایمن سازی و رفع خطر درختان، طرح بازدید فنی از درختان خشک توسط کارشناسان سازمان انجام شده تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اظهار اینکه قطع درخت در خیابان مهران نخستین قطع درخت در سبزوار نبوده است، بیان کرد: طرح قطع درختان صددرصد خشک و خطرساز تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت.

دلبری با بیان اینکه سازمان پارک ها متولی اصلی حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شهری است، اظهار کرد: مردم با هر گونه قطع درخت مخالف اند، حتی اگر این درخت خشک نیز باشد آنها دوست ندارند که شهرداری نسبت به قطع آن اقدام کند، اما شهروندان گرامی باید بدانند که دغدغه سازمان در این زمینه بیش از آنهاست و مطمئن باشند شهرداری بدون علت کاری انجام نمی دهد.

او گفت: فضای سبز اصلی ترین زیرساخت اجتماعی شهری است که به همین دلیل توجه ویژه ای را می طلبد و ما در تلاش هستیم که این مهم را محقق کنیم.