۱) موضوع مناقصه: خدمات مشاوره و تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک سبزوار  بر اساس شرح خدمات ابلاغی شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور

۲) مبلغ اولیه قرارداد: ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳ ) مدت اجراءکار: ۱۲ ماه

۴ ) دستگاه نظارت:  معاونت فنی و عمرانی

۵) محل اجرای کار:  محدوده شهر سبزوار

۶) تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل  ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰   ریال می باشد که بصورت نقدی به حساب ۱۰۰۱۹۳۹۶۸۴ سپرده شهرداری نزد بانک شهر شعبه مرکزی سبزوار واریز و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه گردد. ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷) مبلغ پیشنهادی: بر اساس قیمت مقطوع

۸) آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت:پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ۹۷/۶/۲۴ می باشد.

۹) پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه  مورخ  ۹۷/۶/۲۵ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد حضور یک نفر از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها مجاز خواهد بود.

۱۰) اسناد و املاک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۱۱) در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید. مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع دهید مشارکت شما در این مناقصه موکول به تایید دفتر مزبور می باشد. در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یک سال از فهرست های سازمان مدیریت و برنامه ریزی حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.

۱۲) تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۱۳) دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۴) هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده ۵۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیسات و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

۱۵) محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل منابع داخلی شهرداری می باشد که بیمه آن مشمول ضوابط طرحهای غیرعمرانی است و کل حق بیمه، مالیات و سایر کسورات قانونی بعهده شرکت مشاور می باشد.

۱۶) رفتار شرکت های مشاور در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف براساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

۱۷) برنده مناقصه بایستی حداکثر یک هفته پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام در غیر اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۸ ) سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا تنظیم قرارداد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف نفر اول به نفر دوم و سوم واگذار خواهد شد که در صورت انصراف آنان سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۹) کلیه هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۲۰ ) شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه بصورت حضوری یا از طریق سایت www.sabzevar.ir  مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به حساب درآمد شهرداری به شماره ۱۰۰۱۹۳۹۶۸۴ نزد بانک شهر شعبه اسدآبادی واریز نمایند و فیش آنرا در پاکت الف قرار دهند.

۲۱) متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی پیشنهادات خود را در دو پاکت « الف » و « ب » که پاکت «الف» حاوی تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت، سوابق کاری شرکت و تاییدیه صلاحیت و رتبه بندی رشته مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تضمین قید شده در بند ۶ و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز توسط شرکت مشاور تکمیل و مهر گردد و پاکت « ب » حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیشنهادی می باشد.

۲۲) شرکت های مشاورین تایید صلاحیت شده و دارای رتبه یک یا دو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ترافیک و حمل و نقل مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

 

مهر و امضا مجازشرکت مشاور       سیدعلی کوشکی- شهردار سبزوار

 

 

 

برای دانلود بر روی عکس ها کلیک کنید:

 

 

 

 

********************************************************************************

 

 

((تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان))

فرم شماره ۳

در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

 

 

مربوط به عملیات : مناقصه مشاوره و تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک

 

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه ۱۳۳۷ نمی باشد وچنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید. همچنین قبول و تایید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان مشاور پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان ( تا تحویل موقت ) باثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مشاور را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود، بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد./ز

 

 

تاریخ:                                نام شرکت پیشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجازتعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

 

**********************************************************************************

 

برای بزرگنمایی بر روی تصویر و فایل ZIP با عنوان شرح خدمات طرح جامع ۲ کلیک کنید: 

 

 

 

 

 

ِشرح خدمات طرح جامع۲