نام: مهدی

نام خانوادگی: دلبری

سمت: رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفراورده های کشاورزی شهرداری سبزوار