نام: کاظم

نام خانوادگی: خلیلی دارینی

سمت: رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار

 

 

آدرس سایت: sabzevarparks.ir

 

 

 

 

 

 

برای بزرگنمایی بر روی تصاویر کلیک کنید