با توجه به فصل تابستان، افزایش شدت گرمای هوا و نیاز به پاکسازی باکس های زباله سطح شهر برای جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع سطل های زباله به صورت دوره ای شستشو و پاکسازی می شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، شدت گرمای هوا از عواملی است که تصاعد میکروب ها و ویروس های قارچی حاصل از شیرابه های پسماند را سرعت می بخشد، به همین خاطر، شستشوی باکس های زباله و لایروبی مداوم آبروها، به صورت مداوم در دستور کار نیروهای خدمات شهری شهرداری سبزوار است.