نام: جعفر

نام خانوادگی: درخشانفر

سمت: مدیر شهرداری منطقه دو

تاریخ حکم: مردادماه سال ۹۸