نام: غلامرضا

نام خانوادگی: میرچولی

سمت: مدیر شهرداری منطقه یک شهرداری سبزوار

تاریخ حکم: فروردین ماه سال ۹۷