نام: حسین

نام خانوادگی: دولت آبادی

سمت: مدیر شهرداری ناحیه توحید شهر