حوزه مدیریت شهری به جهت گستردگی، تعدد، تنوع و پراکندگی نیازها، مطالبات، مشکلات و چالش های شهری و شهروندی با مباحثی چون عمران، خدمات شهری، ترافیک و حمل و نقل، مبلمان شهری، زیباسازی، ساخت و ساز و صدور پروانه، عوارض محلی، آسفالت، بازگشایی، اجرای طرح های تفصیلی و جامع، شهرسازی، سرمایه گذاری و ده ها مقوله دیگر به عنوان نهادی عمرانی، خدماتی و اجرایی معرفی و شناخته شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مجموعه مدیریت شهری از دیگر سو به جهت ارتباط مستقیم با مردم و شهروندان، به عنوان اصلی ترین خدمات گیرندگان از سیستم مدیریت شهری، ناگزیر از توجه جدی به نیازها و مطالبات مختلف اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و تفریحی و… شهروندان نیز می باشد و شاید از همین روست که امروزه به جهت تغییر کارکردها و رویکردهای خدماتی شهرداری ها، این نهاد مردمی از یک دستگاه صرفا خدماتی در دهه های گذشته، به یک دستگاه اجتماعی تبدیل شده و بخش عمده ای از برنامه ریزی ها و خدمات این مجموعه به سمت فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سوق پیدا کرده است.

یقینا توسعه زیر بنایی پایدار شهر سبزوار که از دیر باز خواسته به حق شهروندان و مدیران تلاشگر آن بوده امروز در سایه تعامل و همدلی مثبت و هم سو میان اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری و شهروندان به عنوان مثلث تعامل و ایجاد بسترهای مناسب توسعه و پیشرفت، تحقق عینی یافته و توانسته است سبزوار را به کارگاه بزرگ عمران و آبادانی تبدیل نماید، بطوری که تدوین برنامه های چشم انداز راهبردی شهرداری نوید بخش دستیابی به اهداف توسعه شهر بوده و در سایه اهمیت بخشی به اصل برنامه ریزی و مدیریت برنامه محور، کهن شهر دیار سربداران به آن سطح از جایگاه مورد انتظار در پروسه توسعه دست خواهد یافت.

در هر حال، معتقدیم که سیستم اجرایی شهرداری هرگز به تنهایی بر مشکلات فائق نخواهد آمد اما با صداقت، عدالت اجتماعی، انضباط مالی و تسریع در امور شهروندان عزم مدیریتی خود را برای حل مشکلات مردم بکار گرفته و با علم به اینکه ما وظیفه ای جز خدمتگزاری به مردم نداریم تمام تلاش خود را جهت ایجاد اعتماد میان شهروندان و شهرداری بکارخواهیم بست و قطعا با یاری همشهریان فکور و صبورمان شهری مطلوب، پاک، سرسبز و با امکانات خوب شهری که حق آنان می باشد را در آینده ای نزدیک خواهیم داشت.