بیستمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر با حضور شهردار سبزوار و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، شهردار سبزوار در این جلسه که با دستور کار بررسی پرونده های حقوقی برگزار شده بود، گفت: حفظ حقوق و بیت‌المال از مصادیق اصلی حقوق شهروندی است، از همدلی ریاست واعضای شورا، شورای تامین، دستگاه های قضایی و امنیتی استانی و شهرستانی و مدیران شهرداری برای احقاق این مهم در سبزوار تقدیر می نمایم.

سید علی کوشکی افزود: همه باید از بیت المال حراست کنیم، با اعضای شورا عهد می بندیم که برای حفظ و حراست بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان از هیچ تلاشی مضایقه نخواهیم کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار نیز در این جلسه گفت: شورا و شهرداری امانتدار مردم هستند، صیانت از بیت‌المال وظیفه ذاتی ماست، انسجام و همدلی مجموعه مدیران شهرداری و استانی در این زمینه سبب جلوگیری از تضییع حقوق مردم و شهر می شود، ما در خصوص حفظ بیت المال هیچ مماشاتی با کسی نداریم.

کاظم کرامت افزود: از شهردار سبزوار، اعضای شورا، شورای تامین، دستگاه های قضایی و امنیتی استانی و شهرستانی و مدیران شهرداری برای حفظ و حراست حقوق بیت المال تشکر می کنم.