شهردار سبزوار، مجموعه شهرداری را برای رفع هرگونه مشکلات در حوزه شهری جهت مقابله با هرگونه خطرات حتمالی بسیج کرد تا در زمان بروز خطر کمترین حادثه برای شهروندان و شهر ایجاد شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سید علی کوشکی در جلسه ستاد بحران شهرداری که با حضور معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد، بر تهیه نقشه پهنه بندی دقیق از سطح شهر برای اجرای عملیات های مختلف در زمان بروز خطرات احتمالی تاکید کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: امروزه نگاه دنیا به مدیریت کاهش خطرپذیری و برگشت پذیری است که ماهم باید به دنبال این رویه باشیم.

او اضافه کرد: افزایش سطح آگاهی های مردم در برخورد با هر پدیده به ویژه پدیده های طبیعی و انسان ساز که منجر به حوادث است، حائز اهمیت بوده و هر چه سطوح آگاهی همه اقشار مردم افزایش پیدا کند، اثرات خود را خواهد گذاشت.

شهردار سبزوار ادامه داد: امروز مدیریت بحران یک تخصص است و امیدواریم بتوانیم هر چه بیشتر این سطح را در جهت کاهش آلام در زمان حادثه، افزایش دهیم.

وی در ادامه خواستار توجه جدی مدیران ارشد شهرداری به تهیه نقشه ها و برنامه های مدون برای انجام اقدامات موثر در زمان بحران، بروز کردن فناوری های نوین و فن آوری اطلاعات، شناسایی مسیر سیل بندها و کال های شهری، تمرکز ویژه بر روی مراکز مهم و حساس مانند شرکت نفت و پمپ بنرین ها، ارائه آموزش های شهروندی، پیش بینی مشکلات و رفع نواقص موجود در سطح شهر و… شد.