مسئول اداره جلوگیری از تخلفات ساختمانی و رفع سد معبر منطقه یک شهرداری سبزوار گفت: طرح انضباط شهری در سطح منطقه یک شهری همچنان بر مدار استمرار با قوت در حال انجام است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، ابوالفضل صانعی با بیان این مطلب افزود: جلوگیری از بروز نازیبایی ها و تبلیغات غیر مجاز، مشاغل مزاحم و تخلفات ساختمانی به منظور جلوگیری از مخدوش کردن منظر شهری و تضییع حقوق شهروندان از معضلاتی هستند که این اداره مصمم بر رفع آن است.

وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۴۲۱ مورد اخطار و جمع آوری برای متخلفین سد معبر در سطح منظقه یک صادر و اجرایی شده است، گفت: پرونده ارسال به کمیسیون از داخل به حریم شهر به منطقه یک ۸۷ مورد، پرونده ارسال به کمیسیون محدوده داخل شهر ۷۸ مورد، پرونده ارسال به کمیسیون محدوده حریم شهر ۹ مورد، پلمپ ساخت و سازهای غیرمجاز ۴۷ مورد، فک پلمپ ۳۳ مورد، رفع خطر ۷ مورد، اجرای رای کمیسیون ماده صد ۷ مورد، تخریب شفته و پی کنی غیرمجاز ۸ مورد، مجوز چهار دیواری و علی الحساب ۱۹ مورد و جمع آوری لوازم بنایی ۹ مورد از جمله این موارد بوده است.

او رسیدگی به شکایات مردمی با ۳۷ مورد، تعطیل کار غیر مجاز با ۸ مورد، دریافت فرم شروع به کار با ۱۰ مورد، جمع آوری ترازو و جریمه با ۲۲ مورد، جمع آوری تابلوهای غیرمجاز با ۱۹ مورد، اخطار کتبی به مغازه های متخلف با ۱۰ مورد، ساماندهی میوه فروشان سیار سطح شهر با ۶ مورد و ارسال ارا تخریب توسط منطقه یک به اجرائیات با ۵ مورد را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط اداره جلوگیری از تخلفات ساختمانی و رفع سد معبر منطقه یک شهرداری سبزوار در یک ماهه گذشته برشمرد.