طرح تفصیلی شهر سبزوار که با پیگیری های انجام شده در دوسال اخیر توسط مشاور وزارت راه و شهرسازی استان تهیه و تدوین شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، این طرح امروز توسط کرامت رییس شورای اسلامی شهر و کوشکی شهردار سبزوار  امضا وتایید شد.

همچنین شهردار سبزوار در مراسم امضای طرح تفصیلی سبزوار از دکتر احمدی معاون شهرسازی و معماری و مهندس کامل مدیر شهرسازی و معماری بابت پیگیری و اقدامات موثر در دو سال گذشته قدردانی کرد.