هیئت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانى رئیس جمهور، مواد دیگرى از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهردارى ها و دهیارى ها را تصویب و به مجلس شوراى اسلامى ارسال کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، این لایحه با هدف بررسى و شناخت منابع درآمدى شهردارى هاى کشور و چگونگى اصلاح و تأمین منابع جدید براى جایگزین شدن با درآمد فعلى شهردارى ها در راستاى توسعه شهرى و ایجاد خدمات موردنیاز شهروندان تهیه شده است.

بهره گیرى از ابزارهاى مختلف تأمین مالى و روش هاى اجرایى جلب مشارکت بخش خصوصى متناسب با پروژه هاى شهرى و پیش بینى تضمین هاى کافى، افزایش کارایى و ضمانت اجرایى براى کسب عوارض و درآمدهاى قانونى شهردارى، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدى و تأمین منابع جدید به منظور حداقل اســتفاده از درآمدهاى دولت وکاهش وابستگى مالى شهردارى ها به منابع درآمدى دولتى، افزایش سهم شهردارى ها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح سازوکار وصول عوارض نوسازى و عمران شهرى، از دیگر اهداف لایحه یادشده است.