حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌ زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، این قسمتی از ماده ۱۱۲ منشور حقوق شهروندی ایران است. بیست و یکمین فصل از منشور حقوق شهروندی در ایران به «حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار» اختصاص دارد. این فصل با ۴ ماده قانونی به تدوین حقوق شهروندان پیرامون کیفیت محیط زندگی آنها و وظایف دولت در قبال آن می‌پردازد.

ماده ۱۱۲ این فصل اگرچه حفاظت از محیط‌زیست، «که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند» را «وظیفه‌ای همگانی» برشمرده است و «از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران همراه باشد»، را ممنوع دانسته است. اما «حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست» را حق شهروندان می داند و دولت را موظف می‌کند که «این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی» مدنظر قرار داده و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله کند.