مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار گفت: آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی سبب مشارکت و مسئولیت پذیری بیشتر آنان در امور شهری و توسعه پایدار می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، محمد اختریان افزود: اگر حقوق شهری را مبنایی برای تعریف روابط شهروندان با شهرداری، حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر، وظایف و روش انجام آنها و همچنین نحوه اداره شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر رشد موزون و هماهنگ شهر بدانیم، این حقوق می تواند تضمین کننده حقوق شهروندان در خصوص مفاهیمی مانند ایمنی و رفاه، آسایش، سلامت و عدالت و زمینه ساز شهروند باشد.

وی با اشاره به لزوم ارتقا حقوق شهروندی، بیان کرد: مدیریت شهری می تواند با آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش، اتخاذ رویکرد شهروند مداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مدیران شهری، مراعات حقوق شهروندی، مسئولیت پذیری در قبال شهروندان، کارآیی و اثر بخشی، شفافیت و آموزش در جهت ارتقا حقوق شهروندی نقش آفرینی کند.

او ادامه داد: آگاهی شهروندان موجب رسیدن آنان به حقی است که جامعه برای آنها در نظر می گیرد و این آگاهی دارای جنبه های مختلف از قبیل آگاهی اجتماعی و فرهنگی می باشد، در واقع این آگاهی به معنای شناخت شهروندان از وظایف شهرداری در قبال شهروندان و تلاش برای تحقق حقوق و اجرای تکالیفشان است.

به گفته مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف شهرداری، شهروندان را در بهره برداری بهتر از خدمات و رسیدن به رفاه و آسایش یاری می کند و همچنین برعکس  آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی زمینه انجام وظایف دوجانبه را تحقق می بخشد.

اختریان با بیان اینکه مشارکت شهروندان در اداره امور، ضمن محقق ساختن مفهوم حقوق شهروندی باعث توسعه شهر نیز می شود، اظهار داشت: مشارکت شهروندان در امور شهری برای شهروندان این فرصت را فراهم می آورد تا ثمره همکاری و مشارکت خود را ببینند.

وی ضمن تقدیر از مشارکت شهروندان فهیم سبزواری برای توسعه و عمران شهری این شهر، گفت: برای پیشرفت روزافزون شهر ما نیازمند مشارکت شهروندان هستیم چراکه معتقدیم مشارکت مردمی در اداره امور شهری سبب بهبود کارایی و اجرای طرح های شهری می شود.