دعوتنامه شرکت در مزایده

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ ۹۶/۳/۴ بند یک جلسه هیات مدیره سازمان، بهره برداری و مدیریت جایگاه سوخت رسانی CNG را از طریق مزایده کتبی با مشخصات مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایطی که مجوزات لازم را از مراجع مربوطه من جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه سبزوار داشته باشند واگذار نماید .

۱- موضوع مزایده

عبارت است از بهره برداری و مدیریت جایگاه های سوخت رسانی CNG جهت تامین سوخت مورد مصرف خودروهای سبک .

تبصره۱- پیشنهاد دهندگان می بایست از محل (محدوده مورد نظر) بازدید بعمل آورند.

تبصره۲- هزینه چاپ آگهی روزنامه و سایر هزینه های مرتبط از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

تبصره۳- هزینه های آب، برق، گاز مصرفی، تلفن و سایر هزینه های جانبی و کلیه کسورات قانونی به عهده بهره بردار (برنده مزایده) می‌باشد.

۲- شرح مختصری از جزئیات و مشخصات فنی جایگاه ها

جایگاه (الف) – آزادگان (کاشفی): انتهای بلوار آزادگان حاشیه کمربندی – روبروی اسلام آباد (بر ۵۰ و عمق ۶۰ متری)

نوع تجهیزات LMF – تعداد دیسپنسر فعال ۳ عدد سواری- تعداد نازل ۶ عدد.

تعداد دیسپنسر غیرفعال ۲ عدد سواری و یک عدد اتوبوسی.

جایگاه (ب) – زائر: حاشیه کمربندی سبزوار- ضلع جنوب کمربندی روبروی ترمینال مسافربری (بر ۴۴ و عمق ۳۰ متر)

کمپرسور FTI- مونتاژ ایرن- تعداد دیسپنسر ۳ عدد سواری ـ تعداد نازل ۶ عدد.

نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز :

بهره بردار می بایست حداقل ۹ نفر نیروی متخصص و ماهر شامل ۱ نفر تکنیسین جهت نظارت بر دستگاه های موجود و کمپرسور جایگاه و ۸ نفر به منظور کار با دیسپنسر ها که دارای مجوز از مراجع صالح ذیربط و مورد تایید دستگاه مزایده گر جهت ارائه خدمات به خودروها طی شبانه روز ۲۴ ساعته می باشد جهت هر جایگاه استفاده نماید.

۳- قیمت پایه مورد مزایده :

قیمت پایه جهت هر جایگاه بطور ثابت ماهیانه ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال، که در پایان هر ماه در وجه سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار.

تبصره۱- پیمانکار می بایست در ابتدای قرارداد به تعداد ماه های مدت قرارداد چک صادر و به کارفرما جهت وصول اجاره واگذار نماید.

تبصره ۲- پیشنهاد دهندگان بایستی برای دو جایگاه یک قیمت بصورت ثابت جهت اجاره ماهیانه جایگاه ارائه نمایند.

۴- مدت بهره برداری جایگاه ها:

مدت بهره برداری از جایگاه ها سه سال شمسی می باشد که از تاریخ عقد قرارداد و تحویل جایگاه ها محاسبه می گردد.

کارفرما می تواند با در نظر گرفتن صرف و صلاح سازمان نسبت به افزایش (با قیمت کارشناسی جدید) یا کاهش مدت قرارداد حداکثر تا ۲۵%  اقدام نماید.

 

۵ –  مزایده گذار :

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار به نمایندگی از شهرداری سبزوار .

۶- دستگاه نظارت :

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار به نمایندگی از شهرداری سبزوار .

۷- تضمین (سپرده ) شرکت در مزایده :

مبلغ تضمین شرکت در مزایده معادل ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید بصورت فیش واریزی به شماره حساب سیبا ۱۰۰۸۱۱۹۴۵۹۹۶ بنام سپرده سازمان نزد بانک شهر شعبه سید جمال الدین اسدآبادی سبزوار و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک بین بانکی به نام  سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار در پاکت الف و همراه سایر اسناد که در بند ۸ ذکر می گردد قرار گیرد.

تبصره – مدت اعتبار تضمین های فوق باید حداقل سه ماه پس از تاریخ تحویل پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

۸- آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد :

پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۶/۷/۲ می باشد که باید در دو پاکت( الف و ب ) تسلیم گردد .

پاکت ( الف ) شامل :

– تضمین ( سپرده ) شرکت در مزایده .

– فرم شماره ۱ : تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ اسناد مزایده.

– واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب درآمد سازمان نزد بانک شهر شعبه سبزوار شماره ۱۰۰۸۱۱۹۴۳۳۸۹ بابت هزینه های مربوط به ارسال و اسناد مزایده.

– رزومه و مشخصات کامل فعالیتها و سوابق کاری خود در زمینه بهره برداری از جایگاه های CNG .

تبصره : کلیه اسناد  و مدارک مزبور می بایست ممهور به مهر و امضاء پیشنهاد دهنده باشد و غیر قابل استرداد خواهد بود.

پاکت ( ب ) شامل :

– فرم شماره ۲: قیمت پیشنهادی با یک پیشنهاد برای دو جایگاه همراه با آنالیز قیمت.

۹- نشانی محل تسلیم و گشایش پاکات  پیشنهادی :

سبزوار – خیابان سهراب- سهراب۳ – سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سبزوار- واحد دبیرخانه

۱۰- گشایش پاکتهای پیشنهادی :

– پیشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۶/۷/۳با حضور اعضاء کمیسیون معاملات باز و قرائت خواهد شد.

– حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بلامانع است.

– سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری در رد یا قبول کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار است .

– به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش و یا فاقد سپرده به میزان ذکر شده و پیشنهاد هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در بند ۸ واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– در صورتیکه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود سپرده شرکت در مزایده او ضبط و با برنده دوم مزایده قراداد منعقد می‌گردد و چنانچه برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده برنده دوم نیز ضبط و با نفر سوم با نظر کمیسیون معاملات قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر سوم از انعقاد قرارداد سپرده او نیز ضبط خواهد شد .

۱۱- تضمین انجام تعهدات:

برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ کمیسیون بازگشایی نسبت به ارائه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ دو میلیارد ریال جهت هر یک از جایگاه ها به کارفرما تسلیم  نماید. در غیر اینصورت ضمانتنامه شرکت در مزایده وی به نفع سازمان ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت امتناع نفر دوم از انعقاد قرارداد ضمانتنامه شرکت در مزایده نفر دوم نیز ضبط و با نفر سوم بنا به تشخیص کمیسیون معاملات قرارداد منعقد خواهد شد.

این ضمانت نامه جهت تضمین حسن انجام تعهدات مندرج در اسناد قرارداد خواهد بود و پس از اتمام قرارداد و تسویه حساب کامل بهره بردار قابل برگشت خواهد بود .

۱۲- امضاء قرارداد:

برنده مزایده باید ظرف مدت یک هفته پس از اعلام سازمان قرارداد را امضاء نماید، ضمانت نامه شرکت در مزایده یا وجه سپرده از این بابت تا تاریخ امضاء قرارداد و تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات قرارداد توسط کارفرما نگهداری و عندالزوم به هزینه برنده مزایده تمدید خواهد شد. امتناع برنده مزایده یا تاخیر غیر موجه او در امضاء قرارداد یا عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به کارفرما حق می دهد که وجوه مربوط به ضمانت نامه شرکت در مزایده (سپرده) را به نفع خود ضبط نماید در چنین شرایطی مراتب به پیشنهاد دهنده دوم که برنده مزایده برابر شرایط بند ۱۰ است ابلاغ می گردد، چنانچه این پیشنهاد دهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید ضمانت نامه یا سپرده شرکت در مزایده آن عیناً به شرح بالا توسط کارفرما ضبط خواهد گردید.

۱۳- سایر شرایط :

۱۳-۱- شرکت کنندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت در کارهای دولتی را بنمایند. (به شرح فرم یک)

تبصره۱: چنانچه در هر مرحله پیش ، حین و یا پس از انعقاد قرارداد خلاف بند ۱ اثبات گردد، کلیه ضمانت نامه های برنده به نفع سازمان ضبط ، قرارداد فسخ و با نفر بعد از برنده وفق قرارداد منعقد می گردد.

۱۳-۲- شرکت کنندگان در مزایده پس از برنده شدن در مزایده و عقد قرارداد حق انتقال تعهدات ناشی از معامله را بصورت جزیی یا کلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد در صورت عدم رعایت این مفاد ضمانت شرکت در مزایده یا ضمانت نامه حسن انجام تعهدات وی به نفع کارفرما ضبط خواهد گردید.

۱۳-۳- پرداخت کلیه هزینه های جایگاه ( از تاریخ تحویل به پیمانکار ) از قبیل هزینه های تعمیر و نگهداری، بازرسی ، عملیات بهره‌برداری عرضه سوخت CNG، تلفن، گاز، برق، آب، روغن، سیستم ارتینگ، حقوق و مزایای کارکنان بهره بردار طبق ضوابط و مقررات ( قانون کار ) و مانند آنها کلا بعهده برنده مزایده خواهد بود .

تبصره ۲: پیمانکار مکلف می باشد وجه قبوض گاز مصرفی جایگاه را بصورت هفتگی به حساب سازمان واریز تا سازمان جهت پرداخت اقدام نماید در غیر اینصورت بهای ارزش افزوده در قبوض به حساب بدهکاری پیمانکار محسوب می شود و باید به حساب سازمان پرداخت نماید.

تبصره ۳: برنده مزایده مکلف است در پایان هر ماه نسبت به تهیه و چاپ فیش حقوقی کارکنان تحت نظر خود بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در قانون کار اقدام و یک نسخه از آن را به سازمان یک نسخه دیگر را به اپراتور (کارکنان بهره بردار) جایگاه تحویل دهد.

۱۳-۴- برنده مزایده متعهد است که جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و نیز مقررات و قوانین مربوط به مالیاتها کاملا مطلع بوده و آنها را رعایت نماید و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر به عهده کارفرما نخواهد بود .

۱۳-۵- برنده مزایده کلیه اسناد و مدارک و شرایط مقید شده را مطالعه نماید و از مفاد آن کلا و جزئا اطلاع دارد وچنانچه در آینده مدعی عدم اطلاع از مفاد و شروط این مزایده شود هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت و مسموع نخواهد بود .

۱۲-۶- تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای موضوع قرارداد اعم از پرسنل مدیریتی ، فنی اجرایی و بالاخره هر نوع از کارکنان که به اقتضای کار محوله مورد نیاز باشد بعهده برنده مزایده با نظارت و تایید کارفرما خواهد بود .

۱۳-۷- همانطور که در بند ۲ ذکر گردید بهره بردار می بایست جهت هر جایگاه حداقل ۹ نفر نیروی متخصص و ماهر دارای مجوز از مراجع صالح و ذیربط جهت بهره برداری از جایگاه به کارگیری نماید .

۱۳-۸- بهره بردار موظف به بکارگیری تمهیدات جهت تسریع انجام امور و افزایش کیفیت کار و نیز ممانعت از بروز هر گونه خسارت به غیر و اموال  و تاسیسات جایگاه می باشد .

۱۳-۹-  بهره بردار مکلف به رعایت آسایش مردم و آرامش محیط و همچنین اجرای اصول و استانداردهای مطابق مقررات ایمنی و بهداشتی در محدوده انجام موضوع مزایده طی مدت بهره برداری خواهد بود. و هر گونه سهل انگاری در این خصوص را بایستی شخصاً پاسخگو باشد.

۱۳-۱۰- برنده مزایده مکلف به بیمه مسئولیت فنی و اجرای کارها موضوع مزایده در مقابل خطرات احتمالی خواهد بود و هرگونه سهل انگاری در این زمینه را بایستی راسا پاسخگو باشند.

۱۳-۱۱- برنده مزایده مکلف به پاسخگویی در قبال مطالبات نیروی انسانی خود در زمینه قانون کار ، تامین اجتماعی ، و سایر قوانین و مقررات مربوط در وزارت کار و تعاون و سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۳-۱۲-کلیه کسورات قانونی مرتبط با موضوع مورد مزایده بعهده برنده مزایده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص ندارد.

۱۳-۱۳- پیشنهاد دهندگان متعهد می گردند که کلیه اسناد مزایده و مدارک مرتبط را قبل از مهر و امضاء مورد توجه قرارداده و با دقت مطالعه نمایند . ارائه پیشنهاد به منزله قبولی شرایط مزایده و اختیارات دستگاه مزایده گذار می باشد.

۱۳-۱۴- برنده مزایده متعهد است کلیه هزینه های مربوط به برگزاری مزایده اعم از هزینه های آگهی – کارشناسی و سایر هزینه ها را پس از اعلام سازمان به حساب اعلام شده واریز نماید.

۱۳-۱۵- واگذاری جایگاه ها بصورت استیجاری بوده و مستاجر حق هیچگونه مالکیتی در آن را نداشته و به محض اتمام اجاره  موظف به تحویل جایگاه می باشد .

۱۳-۱۶- تغییر کاربری محل جایگاه ممنوع بوده و بهره بردار مکلف است از جایگاه مذکور صرفا برای تولید و عرضه گاز طبیعی فشرده بهره برداری و استفاده نماید .

تبصره ۴ : هرگونه تغییر در جهت بهبود و وضعیت زیبا سازی محل توسط برنده مزایده با هماهنگی و اخذ تاییدیه کتبی از واحد نظارت بایستی صورت پذیرد، در غیر اینصورت مجاز به انجام نخواهد بود .

۱۳-۱۷- تامین کلیه وسایل و ملزومات اداری – رایانه و سایر ملزومات به منظور تامین نظر محترم شرکت نفت جهت ارائه گزارشات روزانه و ثبت اطلاعات بطور روزانه در  نرم افزار CNG بعهده برنده مزایده می باشد .

۱۳-۱۸- انجام کلیه عملیات سرویس و نگهداری و تعمیرات مطلوب از تجهیزات و تاسیسات و مستحدثات و غیره در جایگاه همچنین تعویض و جایگزینی تجهیزات و دستگاه های جایگاه بعهده برنده مزایده خواهد بود .

۱۳-۱۹- ارائه بیمه نامه تمام خطر تجهیزات و عقد قرارداد تعمیر و نگهداشت باسازنده تجهیزات الزامی بوده و برنده مزایده می بایست در زمان عقد قرارداد آنرا ارائه نماید .

۱۳-۲۰- مبنای کارمزد ۷۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب می باشد.

تبصره ۵: در صورت افزایش کارمزد ۵۰% مبلغ افزایش متعلق به سازمان بوده و براساس قبض مصرفی گاز به حساب سازمان واریز نماید.

۱۳-۲۱- چنانچه صلاحیت بهره بردار در طول مدت قرارداد از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( به هر دلیلی) مردود اعلام گردد و مجوز بهره برداری آن حذف گردد، کارفرما مجاز است قراردادهای بهره برداری منعقد شده با پیمانکار را یکطرفه فسخ و جایگاه‌ها را از بهره بردار بازپس بگیرد.

۱۳-۲۲- بهره بردار متعهد می گردد کلیه بستانکاریهای بهره بردار قبلی و کارفرما را از محل آزادسازی ۱۰% کارمزد بلوکه شده بلافاصله به نامبردگان با هماهنگی کارفرما مسترد نماید در غیر اینصورت ضمن ارسال مراتب نارضایتی کارفرما به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، کلیه مبالغ مربوطه قبل از این قرارداد از محل ضمانتنامه کسر و به بستانکاران پرداخت خواهد شد و بهره بردار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 

 

 

نام شخص حقیقی / حقوقی

 

شماره تلفن :                                                         شماره همراه :

 

آدرس :

 

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

                                                                                                                                            « فرم شماره یک »

 

« تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ مربوط به مزایده / مناقصه »

 

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تایید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما/ مزایده گذار / مناقصه‌گذار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده / مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده / مناقصه را ضبط نماید.

همچنین قول و تایید می گردد که هر گاه پیشنهاد دهنده برنده مزایده / مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان بهره بردار / پیمانکار، پیمان / قرارداد مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان / قرارداد ( تا تحویل موقت ) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این پیمان / قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از آنرا به آنها محول کند کارفرما / مزایده گذار / مناقصه گذار حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار / بهره بردار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان / قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص مزایده گذار/ مناقصه گذار می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان / قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دست دولت مشمول قانون مزبور گردد و مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها مزایده گذار / مناقصه گذار حق دارد پیمان / قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان / قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافا این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد  در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد./.

 

 

تاریخ                                                      پیشنهاد دهنده

 

    نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده

 

 

امضاء یا مهر / اثر انگشت پیشنهاد دهنده

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

فرم پیشنهاد قیمت سال ۹۶CNG