مسئول آموزش شهرداری سبزوار گفت: شهرداری ها با تنوع وظایف محوله و خدمات رسانی متنوع شهری نقش مهمی در توسعه همه جانبه شهر دارند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی افزود: با تبدیل شهرداری ها از نهادی تنها خدماتی به نهادی خدماتی اجتماعی، ارتقا فرهنگ عمومی جامعه برای جذب مشارکت عمومی شهروندان با گسترش آموزش شهروندی می تواند صورت پذیرد و راهگشای توسعه باشد.

وی با اشاره به لزوم ارتقا سطح آگاهی های شهروندی از طریق آموزش و افزایش اشتیاق آموختن در شهروندان، اظهار کرد: آموزش حوزه های مرتبط با مدیریت شهری به شهروندان می تواند در ارتقای سطح آگاهی حقوق شهروندی و مسئولیت های اجتماعی شهروندان موثر باشد.

او تاکید کرد: توسعه پایدار و متوازن شهری ارتباط تنگاتنگی با حس مسئولیت پذیری شهروندی و انگیزش شهروندان برای مشارکت در اداره شهر دارد.

کوشکی مشارکت شهروندان را شاخص اصلی پیشرفت یک شهر دانست و ادامه داد: آگاهی شهروندان از تاثیر پرداخت به موقع  عوارض های شهری در اجرای پروژه های عمرانی ، بازخورد و بازتولید سازندگی را برای خود شهروندان در پی خواهد داشت.

مسئول آموزش شهرداری سبزوار در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های مختلف آموزش شهروندی در شهرداری، گفت: از ابتدای امسال دوره های مختلفی همچون در حوزه های سلامت، مهارت های زندگی، ترافیک، روان شناسی شخصیتی و… برگزار شده که خوشبختانه با استقبال خوب شهروندان مواجه شده است.