نام: سعیدرضا

نام خانوادگی: فصیحی

سمت: معاون خدمات شهری شهرداری سبزوار