نام: جعفر

نام خانوادگی: صائمی نسب

سمت: معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوار