دعوتنامه شرکت در مناقصه خرید و حمل میلگرد

جدول قیمت پیشنهادی

فرم شماره ۳ مناقصه