مناقصه: پیاده رو سازی وجدول گذاری خیابان ابن یمین

۲۹ آبان ۱۳۹۵ img09335928-150x90-150x90-150x90

(( دعوتنامه شركت در مناقصه))

۱) موضوع مناقصه:  پیاده رو سازی وجدول گذاری خیابان ابن یمین

۲) شرح مختصري از مشخصات و مقادير كار: برچیدن  سنگ فرش وجداول قدیمی ،تخریب آسفالت ،اجرای بتن مگر،اجرای کفپوش بتنی پرسی، اجرای جدول سنگی ،اجرای پشت بند ،بند کشی ،اجرای استاپر و …. طبق نقشه ها  و دستور کار دستگاه نظارت

۳) مبلغ اولیه قرارداد:  ۴/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال.

۴ ) مدت اجراءکار:۶ ماه

۵ ) دستگاه نظارت:  اداره عمران شهرداری سبزوار

۶) محل اجرای کار:  پیاده رو ابن یمین به سمت غرب

۷) تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه معادل  ۲۴۳/۰۰۰/۰۰۰ریال می باشد که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب ۱۰۰۱۹۳۹۶۸۴ سپرده شهرداری نزد بانک شهر شعبه مرکزی سبزوار واریزگردد. ضمناً به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸) مبلغ پیشنهادی: بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۵

۹) آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت:

پایان وقت اداری روز  سه شنبه  مورخ  ۹۵/۹/۱۶می باشد.

۱۰) پيشنهادات واصله در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه  مورخ  ۹۵/۹/۱۷ با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد حضور یک نفر از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها مجاز خواهد بود.

۱۱) اسناد و املاک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل خواهد شد.

۱۲) در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً برنده شده و یا قرارداد منعقد نموده اید و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام نشده از ظرفیت ارجاع کار و یا تعداد کار مجاز شما تجاوز می نماید. مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاع دهید مشارکت شما در این مناقصه موکول به تایید دفتر مزبور می باشد. در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید پیشنهاد شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه و در صورت تکرار تا یک سال از فهرست های سازمان مدیریت و برنامه ریزی حذف و از ارجاع کارها محروم خواهید گردید.

۱۳) تمام اسناد مناقصه، از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

۱۴) دستگاه مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۱۵) هرگاه اطلاع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند طبق ماده ۵۶ آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی، تاسیسات و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد.

۱۶) محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل منابع داخلی شهرداری می باشد که بیمه آن مشمول ضوابط طرحهای غیرعمرانی است و کل حق بیمه، مالیات و سایر کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

۱۷) رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلت های مقرر به سازمان مدیریت و
برنامه ریزی اعلام می شود تا با پیمانکاران متخلف براساس ضوابط مربوطه رفتار شود.

۱۸) برنده مناقصه بایستی حداکثر یک هفته پس از اعلام شهرداری نسبت به عقد قرارداد اقدام در غیر اینصورت سپرده او به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۹ ) سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا تنظیم قرارداد با برنده مناقصه مسترد نخواهد شد و در صورت انصراف نفر اول و براساس نظریه کمیسیون به نفر دوم و سوم واگذار خواهد شد که در صورت انصراف آنان سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۲۰) کلیه هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

۲۱ ) شرکت کنندگان می بایست جهت دريافت اسناد مناقصه بصورت حضوري يا از طريق سايت
www.sabzevar.ir  مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب درآمد شهرداري به شماره ۱۰۰۱۹۳۹۵۹۳ نزد بانک شهر شعبه اسدآبادي واریز نمایند و فيش آنرا در پاكت الف قرار دهند.

۲۲) متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی پیشنهادات خود را در دو پاکت « الف » و « ب » که پاکت «الف» حاوی تصویر اساسنامه، سوابق کاری شرکت و تاییدیه صلاحیت و رتبه بندی رشته مرتبط از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تضمین قید شده در بند ۷ و كليه اسناد و مدارك مورد نياز توسط پيمانكار تكميل و مهر گردد و پاکت « ب » حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت پیشنهادی می باشد.

۲۳) پیمانکاران تایید صلاحیت شده و دارای رتبه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در رشته ابنیه یا راه مجاز به شرکت در مناقصه می باشند./ز

 

 

 

 

     پیمانکار                                                                                 سید علی کوشکی- شهردار سبزوار

 
shora_logo