نتایج سرشماری شهرستان سبزوار و حومه سال ۱۳۹۵ اعلام شد.

شهرستان سبزوار ۳۰۶ هزار نفر
شهرستان جغتای ۴۹ هزار نفر
شهرستان جوین ۵۴ هزار نفر
شهرستان خوشاب ۳۷ هزار نفر
شهرستان داورزن ۲۲ هزار نفر
مجموع: ۴۶۷ هزار نفر

شهر سبزوار ۲۴۰ هزار نفر
شهر نقاب ۱۳ هزار نفر
شهر جغتای ۹ هزار نفر
شهر سلطان آباد ۶ هزار نفر
شهر ششتمد ۵ هزار نفر
شهر روداب ۴۵۰۰ نفر
شهر داورزن ۳ هزار نفر

شهر سبزوار با ۲۴۰ هزار نفر جمعیت بروجرد را پشت سر گذاشت و سی و چهارمین شهر پرجمعیت ایران، چهارمین شهر پرجمعیت شرق کشور و سومین شهرستان پرجمعیت خراسان رضوی پس از مشهد و نیشابور شد.

شهرستان سبزوار با ۳۰۶ هزار نفر جمعیت چهل و نهمین شهرستان پرجمعیت ایران و سومین شهرستان پرجمعیت خراسان رضوی پس از مشهد و نیشابور شد.

توجه: جمعیت به صورت تقریبی و گرد شده است.