طی نشستی، جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی کمیته آموزش استان برگزار و ایجاد کمیته های نظارتی و اجرایی استان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، این جلسه با حضور قربانی سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی، شهرکی مدیر موسسه تحقیقات، شهرداران استان و مدیر آموزش شهرداری سبزوار در محل معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

مدیر آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار افزود: ارتقا ظرفیت علمی کارکنان وتشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات،لازمه تداوم حیات سازمانی تعامل آن با محیط درونی و بیرونی است.

سید رضا کوشکی بیان کرد: لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت های ویژه در مدیران و کارکنان نقش بسزایی دارد.

وی گفت: در این راستا ایجاد کمیته های نظارتی و اجرایی استان در دستور کار قرار گرفت.