نقشه هاي شهري سبزوار

۱۹ دی ۱۳۹۴ 3

نقشه يكپارچه طرح هاي مصوب شهر سبزوار

 

مخاطبان محترم مي توانيد براي دريافت نقشه يكپارچه طرح هاي مصوب شهر سبزوار  بر روي لينك هاي زير كليك كنيد.

 

 

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت A11

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت A12

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت B11

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت B12

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت B13

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت C7

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت C10

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت D7

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت D8

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت D9

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت D10

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت D11_1

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت D11_2

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت E8

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت E10

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت E13

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت F9

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت F10

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت F11

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
 ***************************************************************************************************************************************************************************************
نقشه پلان و پروفيل كمربند شمال سبزوار

مخاطبان گرامي: براي دريافت نقشه پلان و پروفيل كمربند شمال شهر سبزوار به لينك زير مراجعه نماييد.

 

 

پلان و پروفیل کمربند شمال سبزوار

 

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××*************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

محدوده و حريم مصوب ۹۱ شهر سبزوار

مخاطبان محترم مي توانيد براي دريافت نقشه هاي محدوده و حريم مصوب ۹۱ شهر سبزوار به لينك هاي زير مراجعه نماييد.

 

 

محدوده مصوب ۹۱ شهر سبزوار

محدوده مصوب ۹۱ شهر سبزوارـتوحيد شهر

حريم مصوب ۹۱ شهر سبزوار.

 

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت C13

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت E12

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت F12

نقشه یکپارچه طرح های مصوب شهر سبزوار_شیت F13

 

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

 

 
shora_logo