چشم انداز شهر سبزوار در افق ۱۴۰۴

سبزوار، شهر ملک بیداری، شهر زندگی، شهر آیین های نستوه

شهری اسلامی، طیب، مهد عالمان و نخبگان

 شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی برحکمت و دانایی، ارزش مدار و با رویکرد عدالت اجتماعی

 شهری خلاق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت پذیر

 شهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرسبز، آباد، ایمن و سالم

 شهری پیشرفته، توسعه یافته با اقتصاد و معیشت پویا وبهره ور، متکی برتولید علم و گردشگری