مدیر حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری سبزوار از آغاز طرح مطالعات ممیزی عابرین پیاده در هسته مرکزی این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، فواد سحابی در توضیح این مطلب گفت: ایمنی عابرین پیاده در شبکه های شهری طی سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران ترافیکی شهرهای بزرگ جهان شده است.

وی اظهار داشت: در گذشته عابر پیاده به عنوان عنصر اصلی در برنامه ریزی و طراحی شهری مورد توجه قرار می گرفت و مقایس انسانی در همه ابعاد و توجهات حرف اول را عنوان می کرد.

او ادامه داد: اما هم اکنون رشد شهرنشینی و ازدیاد وسایل نقلیه در کشور باعث از بین رفتن مقیاس انسانی در سطح شهر، نابودی فضاهای شهری و ارتباطات چهره به چهره، افزایش تراکم در مرکز شهری و افزایش تصادفات در شبکه عابر پیاده در طراحی شهری نفش بسیار مهم و اساسی است که با تاسف در بسیاری نقاط دنیا از جمله در ایران به فراموشی سپرده شده است.

سحابی همچنین به علل و عوامل موثر بر تصادفات عابران پیاده اشاره کرد و عدم آموزش، سطح فرهنگ نامناسب، فقدان اطلاعات و مسائل فکری و جسمی  را از دلایل چهارگانه آن برشمرد.

ویبا بیان اینکه ما در اغلب موارد خیابان ها و فضاهایی را طراحی می کنیم که اولویت را به عبور وسایل نقلیه را داده است، اضافه کرد: با ایجاد فضاهای غیر ایمن و مخاطره آمیز سالمندان، معلولان و حتی خردسالان امکان استفاده از این نوع فضاها را نخواهد داشت.

مدیر حمل و نقل و ترافیک شهری شهرداری سبزوار در ادامه به اهداف این طرح اشاره کرد و گفت: بازرسی ایمنی راه اهدف مختلف کوتاه مدت و بلند مدتی را از جمله پیشگیری از وقوع و یا کاهش صدمات ناشی از تصادفات، حصول اطمینان از اینکه اقداماتی برای رفع یا کاهش مشکلات تهدید کننده ایمنی کاربران راه مدنظر قرار گرفته وبه اجرا در می آیند را دنبال می کند.

او گفت: درجه ایمنی گذرگاه عرضی عابرین پیاده خیابان های کاشفی، عطاملک و مدرس سبزوار در دستور کار قرار گرفته که می توان براساس آن اطلاعات برداشت شده درجه های ایمنی را برای گذرگاه های عرضی عابرین پیاده خیابان های مذکور در نظر گرفت.

وی در پایان گفت: روشهای بهبود ایمنی عابرین محیط های پیاده روی را بهبود می دهد و باعث زیباسازی شهری، رشد اقتصادی محلی، همگامی اجتماعی، بهبود کیفیت هوا و کاهش اثرات زیان آور آلودگی صوتی می شود.