رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: در راستای ارتقای کیفیت آبیاری و کاهش هزینه ها، ۵ دستگاه تانکر سنگین برای آبیاری فضای سبز شهری سبزوار تجهیز شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی با بیان اینکه بخش اعظمی از فضای سبز شهر سبزوار تحت پوشش شبکه آبیاری قطره ای می باشد، افزود: در حال حاضر قسمت هایی از فضای سبز به صورت دستی با تانکر دستی آبیاری می شود که با توجه به اقلیم گرم و خشک سبزوار این نوع آبیاری در فصول گرم سال ضروری است.

وی بیان کرد: پیش از این آبیاری درختان با ۱۰ تانکر آبرسانی توسط بخش خصوصی در سطح شهر صورت می گرفت که سازمان فضای سبز در جهت کاهش هزینه های آبیاری تعداد ۵ دستگاه تانکر غیر فعال از سازمان عمران را تحویل و پس از تجهیز و تعمیر، وارد مدار آبیاری کرد.

او گفت: این مهم باعث تعدیل ۸ دستگاه از تانکرهای بخش خصوصی و کاهش قابل ملاحظه ای در هزینه های آبیاری سازمان شد.

خلیلی دارینی گفت: برنامه سازمان فضای سبز از آبرسانی توسط بخش خصوصی تغییر نموده و این مهم با تنظیم مدار آبیاری درختان و نظارت بیشتر بر عملکرد نیروهای سازمان، انجام می پذیرد.