تلفن: ۲۲۴۴۲۲۱۰۷۰ – ۴۴۲۲۲۲۲۲-۰۵۱

آدرس: ایران – خراسان رضوی – سبزوار – خیابان اسرار شمالی – ساختمان مرکزی شهرداری سبزوار

Telegram: t.me/shahrdari_sabzevar_137

E-Mail: Sabzevar1311@gmail.com

Phone: 051-44221070 – ۴۴۲۲۲۲۲۲

Fax: 051-44238110

Address: North Asrar St, Sabzevar, Khorasan Razavi, Iran