August 03,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

Sabzevar Municipality

از جنس روز شورا

شهردار سبزوار به اتفاق معاونین و مدیران شهرداری برای عرض تبریک روز شورا به دیدار شورائیان شهر سبزوار رفته و این روز را به نمایندگان مردم در پارلمان شهری تبریک گفتند.