October 21,2020 | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

Sabzevar Municipality

بازدید از شهربازی

شهردار سبزوار، کرامت رئیس شورای شهر، مقصودی و بروغنی از اعضای شورا و فروغی رئیس شورای شهرستان و جمعی از مدیران شهرداری از شهربازی سبزوار در مسیر توحید شهر بازدید کردند.