August 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶

Sabzevar Municipality

بازدید شبانه از بازار قدیمی سرپوش

کوشکی شهردار سبزوار، آرمین نایب رئیس شورا، فروغی رییس شورای شهرستان، ارغیانی و مقصودی از اعضای شورای شهر از بازار سرپوش بازدید میدانی کردند و در از نزدیک در جریان مشکلات و عملیات بهسازی آن قرار گرفتند.