July 13,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

Sabzevar Municipality

بازدید میدانی از بزرگراه بریشم

دکتر محمدی، خانم دکتر بخشی، کرامت، بروغنی و فروغی از اعضای شورای شهر به همراه شهردار سبزوار، معاون فنی و عمرانی و جمعی از مدیران شهرداری از ادامه روند عملیات اجرایی و خاکبرداری بزرگراه ابریشم بازدید کردند.