May 24,2018 | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳

Sabzevar Municipality

بازدید میدانی شهردار سبزوار و مدیران شهرداری از طرح های توسعه شهری

شهردار سبزوار به اتفاق جمعی از مدیران شهرداری از طرح های توسعه ای سبزوار بازدید و از نزدیک در جریان روند امور و پیشرفت طرح ها قرار گرفت و دستور بررسی و رفع مشکلات را داد.