August 03,2020 | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

Sabzevar Municipality

برف و زیبایی هایش

در اولین روز بهمن ماه بارش نخستین برف پاییزی بعد از ۴ سال جلوه های زیبایی را به شهر بخشید.