September 17,2019 | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

Sabzevar Municipality

جلسه ای از جنس بافت امیریه

با حضور کوشکی شهردار سبزوار ، جمعی از معاونین و مدیران شهرداری و مدیران شرکت عمران و مسکن سازان شرق ادامه روند بهسازی در بافت امیریه مورد بررسی قرار گرفت .