April 25,2019 | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶

Sabzevar Municipality

حضور در مراسمی به رنگ معارفه

شهردار سبزوار، دکتر محمدی رئیس شورا، فروغی رئیس شورای شهرستان، کل میشی عضو شورا، معاون خدمات شهری و جمعی از مدیران ارشد شهرداری در مراسم معارفه محمود فتح اللهی شهردار جدید داورزن حضور پیدا کردند.